ראש חודש טבת מתקרב וזוהי הזדמנות מיוחדת לישועה

🙏🏻

סגולה ידועה ומפורסמת מרבי חיים פלאג'י זצוק"ל לתת סכום כסף לצדקה, להדליק נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס ולומר 3 פעמים

"אלהא דמאיר ענני"

ומובטח שתענה בקשתו

כאלפיים שנה צועד עם ישראל דור אחר דור לאורו של התנא הקדוש רבי מאיר זיע"א ונשען על זכויותיו הרבות, אשר כפי המקובל בידינו זכה להיות צינור להמשיך ישועות ונפלאות מאת הבורא יתברך, מעין שליח נאמן העומד לעם ישראל בשעות בהן נזקק הוא לעזרה לסייעתא דשמייא.

במשך כל הדורות הדהדה הקריאה המרגשת מלבבות כלל ישראל במצוקותיהם: "אלהא דמאיר ענני", ובאורח פלא ונס זכו מאת הבורא לישועות ונחמות בזכות התנא הקדוש זיע"א. סיפורים נוראי הוד, מעוררי התרגשות ומופלאים ביותר יוחסו במהלך הדורות לכוחו העצום של התנא הקדוש להשפיע ישועות לעם ישראל אשר משיחים את מועקותיהם ומצוקותיהם וזוכים לישועות ונפלאות בעקבות תחינותיהם בציון הקדוש ובזכות מצוות הצדקה לזכות התנא.

לפני מאות שנים התמסדה צוואתו ומורשתו של התנא הקדוש זיע"א והקמנו מרכזי תורה וחסד על שמו ולזכרו ובסייעתא דשמייא תרומותיכם ונדבותיכם הם הם המאפשרים את קיומם.

רוצה שנדליק נר ונתפלל עבורך, וגם נשלח לך לוואטסאפ סרטון תפילה אישי ביום המסוגל ? זה אפשרי!