אודות

קבר רבי מאיר בעל הנס טבריה

למעלה מ-1.3 מיליון אנשים מבקרים מידי שנה במתחם קברו של רבי מאיר בעל הנס בטבריה ובליבם אמונה עזה כי תפילתם במקום קדוש זה מסוגלת היא לאריכות ימים ולישועה. תפילותיהם ובקשותיהם על קברו של התנא הקדוש, עולות הן ובוקעות שערי שמים יחד עם אמירת: "ענני אלקא דמאיר ענני" – והישועה – לא מאחרת מלבוא.

רבי מאיר בעל הנס היה תלמידו הבולט של רבי עקיבא בתקופה שלאחר חורבן בית שני. על פי הכלל, בכל מקום במשניות בו נכתבה אמירה ולא צוין שם אומרה, הרי שאלו הם דברים שנאמרו על ידי רבי מאיר.

לאורך השנים יוחסו לרבי מאיר חמישה שמות: נהוראי, רבי אלעזר בן ערך, רבי נחמיה, רבי מישא ורבי מאיר בעל הנס. שמו האחרון הפך למוכר ביותר ולשימושי מבין שמותיו, מאחר והוא ניתן לו בשל העובדה כי האיר עיניי חכמים בהלכה. המונח "בעל הנס" התווסף לשמו, לאחר הנס המדהים שהתרחש, עת אחד השומרים אשר עמד בפני תלייה ניצל מיד כשאמר: "אלהא דמאיר ענני".

כאלפיים שנה צועד עם ישראל דור אחר דור לאורו של התנא הקדוש רבי מאיר זיע"א ונשען על זכויותיו הרבות, אשר כפי המקובל בידינו זכה להיות צינור להמשיך ישועות ונפלאות מאת הבורא יתברך, מעין שליח נאמן העומד לעם ישראל בשעות בהן נזקק הוא לעזרה לסייעתא דשמייא.

במשך כל הדורות הדהדה הקריאה המרגשת מלבבות כלל ישראל במצוקותיהם: "אלהא דמאיר ענני", ובאורח פלא ונס זכו מאת הבורא לישועות ונחמות בזכות התנא הקדוש זיע"א. סיפורים נוראי הוד, מעוררי התרגשות ומופלאים ביותר יוחסו במהלך הדורות לכוחו העצום של התנא הקדוש להשפיע ישועות לעם ישראל אשר משיחים את מועקותיהם ומצוקותיהם וזוכים לישועות נפלאות בעקבות תחינותיהם בציון הקדוש ובזכות מצוות הצדקה לזכות התנא.

לפני מאות שנים התמסדה צוואתו ומורשתו של התנא הקדוש זיע"א והקמנו מוסדות תורה על שמו ולזכרו ובסייעתא דשמייא תרומותיכם ונדבותיכם הם הם המאפשרים את קיומם.

הנדיב רפאל אדמון עזרא ספרא בן אסתר EDMOND J. SAFRA

הנדיב רפאל אדמון עזרא ספרא בן אסתר Edmond J. Safra תמך במפעלי חינוך, דת, רפואה, תרבות, וסיוע הומניטארי ברחבי העולם. נאמן לאמונתו היהודית, הנדיב רפאל אדמון עזרא ספרא בן אסתר Edmond J. Safra האמין כי לבנייה ושיפוץ של בתי כנסת חשיבות רבה במקומות שבהן מצויות קהילות יהודיות וכי בתי הכנסת המחודשים יסייעו לקהילות לפרוח. 

בתי כנסת רבים ברחבי העולם נושאים את שמו של אביו וממחישים את נאמנותו של הנדיב רפאל אדמון עזרא ספרא בן אסתר Edmond J. Safra לאמונתו. רבים מבתי הכנסת הללו מצויים במרכזים יהודיים גדולים ברחבי העולם, אך תמך גם בבניית בתי כנסת לקהילות במקומות מרוחקים כדוגמת מאנילה וקינשאסה.

בישראל, בנוסף למספר בתי כנסת שבהם תמך, היו קברי רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי קרובים במיוחד לליבו של הנדיב רפאל אדמון עזרא ספרא בן אסתר Edmond J. Safra. הוא היה הנדבן הגדול ביותר לקברי הצדיקים האלה, שאותם פוקדים מאמינים רבים.

במשך שנים רבות נהג הנדיב רפאל אדמון עזרא ספרא בן אסתר Edmond J. Safra לפקוד את קבר רבי מאיר בערב חג השבועות, יום פטירתו של אביו, ולהתפלל בו עד השחר.