מצלמות רבי מאיר בעל הנס

צפיה בזמן אמת בציונו של רבי מאיר בעל הנס

רחבת הציון

רחבת המתחם
רחבת הציון

מצלמות רבי מאיר בעל הנס

צפיה בזמן אמת בציונו של רבי מאיר בעל הנס

רחבת הציון

מצלמות נוספות

רחבת הציון
רחבת המתחם

קבר רבי מאיר בעל הנס טבריה

למעלה מ-1.3 מיליון אנשים מבקרים מידי שנה במתחם קברו של רבי מאיר בעל הנס בטבריה ובליבם אמונה עזה כי תפילתם במקום קדוש זה מסוגלת היא לאריכות ימים ולישועה. תפילותיהם ובקשותיהם על קברו של התנא הקדוש, עולות הן ובוקעות שערי שמים יחד עם אמירת: "ענני אלקא דמאיר ענני" – והישועה – לא מאחרת מלבוא.

רבי מאיר בעל הנס היה תלמידו הבולט של רבי עקיבא בתקופה שלאחר חורבן בית שני. על פי הכלל, בכל מקום במשניות בו נכתבה אמירה ולא צוין שם אומרה, הרי שאלו הם דברים שנאמרו על ידי רבי מאיר.

לאורך השנים יוחסו לרבי מאיר חמישה שמות: נהוראי, רבי אלעזר בן ערך, רבי נחמיה, רבי מישא ורבי מאיר בעל הנס. שמו האחרון הפך למוכר ביותר ולשימושי מבין שמותיו, מאחר והוא ניתן לו בשל העובדה כי האיר עיניי חכמים בהלכה. המונח "בעל הנס" התווסף לשמו, לאחר הנס המדהים שהתרחש, עת אחד השומרים אשר עמד בפני תלייה ניצל מיד כשאמר: "אלהא דמאיר ענני".

כאלפיים שנה צועד עם ישראל דור אחר דור לאורו של התנא הקדוש רבי מאיר זיע"א ונשען על זכויותיו הרבות, אשר כפי המקובל בידינו זכה להיות צינור להמשיך ישועות ונפלאות מאת הבורא יתברך, מעין שליח נאמן העומד לעם ישראל בשעות בהן נזקק הוא לעזרה לסייעתא דשמייא.

במשך כל הדורות הדהדה הקריאה המרגשת מלבבות כלל ישראל במצוקותיהם: "אלהא דמאיר ענני", ובאורח פלא ונס זכו מאת הבורא לישועות ונחמות בזכות התנא הקדוש זיע"א. סיפורים נוראי הוד, מעוררי התרגשות ומופלאים ביותר יוחסו במהלך הדורות לכוחו העצום של התנא הקדוש להשפיע ישועות לעם ישראל אשר משיחים את מועקותיהם ומצוקותיהם וזוכים לישועות נפלאות בעקבות תחינותיהם בציון הקדוש ובזכות מצוות הצדקה לזכות התנא.

לפני מאות שנים התמסדה צוואתו ומורשתו של התנא הקדוש זיע"א והקמנו מוסדות תורה על שמו ולזכרו ובסייעתא דשמייא תרומותיכם ונדבותיכם הם הם המאפשרים את קיומם.