זכות יום לימוד בכולל

מעלת לימוד תורה 

מובא בזוהר הקדוש, כי על ידי לימוד התורה לעילוי נשמת הנפטרים, ניתן להוציא את הנשמה מחושך וצלמוות, מדינה של גהינם ולהעלותה מעלה מעלה עד לגן העדן. מעלת לימוד התורה חזקה היא מכל. בפרט כאשר "אין לו לאדם בעולם האמת אלא תורה ומעשים טובים." נשמת הנפטר אינה יכולה לקיים מצוות. אתם בעולם הזה, יכולים לפעול למען טובת נשמת הנפטר.
על ידי תמיכתם בלימוד התורה של מאות אברכי הכולל להצלחתכם ולעילוי נשמת יקיריכם הרי שנשמתו זוכה בזכויות לימוד התורה ובכך מתעלה מעלה מעלה במעלות הקדושה. אין נחת רוח גדולה לנשמת הנפטר יותר מאשר לימוד התורה לעילוי נשמתו.

אנו נעביר את פרטי יקיריכם לאברכי הכולל של כוללות רבי מאיר בעל הנס, אשר יזכירו את שמכם באותו היום אשר תבקשו,  

סכום לתרומה 500 ₪