רבי מאיר בעל הנס

למה נקרא שמו בעל הנס?

התואר "בעל הנס" הוצמד לרבי מאיר, לאחר שפעל לשחרור אחות אשתו מהכלא הרומי, הוא נתן למנהל הכלא סכום כסף והבטחה שבמידה והדבר יתגלה עליו לומר "אלהא דמאיר ענני", והדבר יגן עליו מכל רע, ואכן ההבטחה קוימה כשבאו להעניש את מנהל הכלא הוא אמר את המשפט ולא נענש.

רבי מאיר היה מגדולי התנאים בדור הרביעי, מתלמידי רבי עקיבא, וממנהיגי הדור בתקופת מעבר הסנהדרין לגליל לאחר מרד בר כוכבא. 

על פי התלמוד היה צאצא של נירון קיסר שהתגייר. בהתאם לכך, מקור אחר טוען כי שמו המקורי היה נהוראי, תרגום ארמי ל'מאיר', ונקרא מאיר היות ש"האיר עיני חכמים בהלכה".

הוא היה בעל זיכרון טוב וגילה בקיאות בכל ספרי הקודש. בתלמוד מסופר עליו כי פעם נקלע למקום ללא ספרי קודש וכתב את כל מגילת אסתר מזיכרון בלבד!

רבי מאיר בעל הנס

כאלפיים שנה צועד עם ישראל דור אחר דור לאורו של התנא הקדוש רבי מאיר זיע"א ונשען על זכויותיו הרבות, אשר כפי המקובל בידינו זכה להיות צינור להמשיך ישועות ונפלאות מאת הבורא יתברך, מעין שליח נאמן העומד לעם ישראל בשעות בהן נזקק הוא לעזרה לסייעתא דשמייא.

במשך כל הדורות הדהדה הקריאה המרגשת מלבבות כלל ישראל במצוקותיהם: "אלהא דמאיר ענני", ובאורח פלא ונס זכו מאת הבורא לישועות ונחמות בזכות התנא הקדוש זיע"א. סיפורים נוראי הוד, מעוררי התרגשות ומופלאים ביותר יוחסו במהלך הדורות לכוחו העצום של התנא הקדוש להשפיע ישועות לעם ישראל אשר משיחים את מועקותיהם ומצוקותיהם וזוכים לישועות נפלאות בעקבות תחינותיהם בציון הקדוש ובזכות מצוות הצדקה לזכות התנא.

לפני מאות שנים התמסדה צוואתו ומורשתו של התנא הקדוש זיע"א והקמנו מוסדות תורה על שמו ולזכרו ובסייעתא דשמייא תרומותיכם ונדבותיכם הם הם המאפשרים את קיומם.